Título Coolturized I Descripción Como parte de la metodología del proceso creativo de diseño (design thinking) se realizó un ejercicio de verbos de acción a partir de unos objetos electos al azar. De allí surgió la primera imagen titulado “Pensamiento brillante”. Las alumnas siguieron este camino para realizar un discurso sobre la culturización de objetos populares por las marcas de gran consumo. Éstas la empobrece haciéndola un consumo desechable y a los consumidores robots superficiales I Alumnas Ana Gómez y Alejandra Suárez I Asignatura Crítica del diseño (5º semestre, Lic. Mercadotecnia y publicidad, centro) I Profesor Sergi Rucabado Rebés I Técnica Mixta.

Títol Coolturized I Descripció Com a part de la metodologia del procés creatiu de disseny (“design thinking”) es va realitzar un exercici de verbs d’acció a partir d’uns objectes seleccionats a l’atzar. D’allí va sorgir la primera imatge titulada “Pensament brillant”. Les alumnes van seguir aquest camí per fer un discurs sobre la culturització d’objectes populars per les marques de gran consum. Aquestes l’empobreix fent-la un consum d’un sol ús i tractar als consumidors com robots superficials Alumnes Ana Gómez i Alejandra Suárez I Assignatura Crítica del disseny (5è semestre, Llic. Màrqueting i publicitat, centro) I Professor Sergi Rucabado Rebés I Tècnica Mixta.

Title Coolturized I Description As part of the design thinking methodology an exercise of action verbs was performed from randomly chosen objects. From there it came the first image titled “Brilliant Thinking”. The students followed this path to make a discourse on how the brands of great consumption culturizes popular objects. They are impoverished by making it a disposable consumption and convert consumers as superficial robots I Students Ana Gómez and Alejandra Suárez I Subject Critical of the design (5th semester, Bachelor Marketing and advertising, centro) I Professor Sergi Rucabado Rebés I Technique Mixed.

screen-shot-2016-12-06-at-9-45-36-pmcoolturized02-musicosdeltitanicrucabadocoolturized03-musicosdeltitanicrucabadocoolturized06-musicosdeltitanicrucabadocoolturized04-musicosdeltitanicrucabadocoolturized05-musicosdeltitanicrucabado